Praktijk de Veerkracht.

Privacyverklaring

Praktijk de veerkracht vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Praktijk de Veerkracht, houdt zich aan de eisen van de geldende privacy wetgeving en heeft de privacyverklaring in overeenstemming gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR ) die sinds mei 2016 van toepassing was en op 25 mei 2018 effectief van kracht werd.

In deze privacyverklaring staat welke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken.

We gebruiken de informatie die je met ons deelt om je op een correcte wijze op de hoogte te houden van ons coaching aanbod, workshops, opleidingen, dagactiviteiten.

Hieronder lees je meer over hoe Praktijk de Veerkracht, omgaat met persoonlijke informatie en cookies.

Persoonlijke informatie

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen je ip-adres en niet je e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • je domeinnaam maar niet je e-mailadres
  •  je e-mailadres als je dit aan ons communiceert
  •  de domeinnaam van andere sites die je raadpleegde om naar onze site te gaan
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site raadpleegt
  • alle informatie die je vrijwillig verstrekt door invullen van formulieren op Praktijk de Veerkracht.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Het opslaan en bewaren van gegevens

We bewaren de strikt noodzakelijke gegevens om u aan coaching- trainingstrajecten en vorming te laten deelnemen, onze potentiële klanten te kunnen bereiken en hen zo ook te informeren over ons volledig aanbod. Strikt persoonlijke gegeven zijn daar geen onderdeel van.

Verstrekking aan derden

Wij kiezen er voor om zo weinig mogelijk gegevens te delen met derden. Sommige activiteiten uit het aanbod kunnen georganiseerd worden in samenwerking met andere partners. Wanneer u voor dergelijke activiteit /aanbod inschrijft ontvangen zij ook uw gegevens.

Wij kunnen gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Praktijk de Veerkracht en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Praktijk de Veerkracht optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Praktijk de Veerkracht afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Praktijk de Veerkracht.

Voor het overige verstrekt Praktijk de Veerkracht alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Doorgifte buiten Europa

Jouw persoonsgegevens zullen alleen door Praktijk de Veerkracht of door Praktijk de Veerkracht ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Praktijk de Veerkracht, de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om U onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
De gegevens worden verwijderd 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

Jouw rechten

Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Een verzoek om inzage en/of correctie kun je aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen per e-mail via mail info@blog.praktijkdeveerkracht.be Indien je jonger bent dan 18 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).
U kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, uw recht om gegevens te wissen uitoefenen door een verzoek schriftelijk te richten aan
Praktijk de Veerkracht
Mulk 135
3930 Hamont – Achel
kunt je verzoek per e-mail ook richten aan mail info@blog.praktijkdeveerkracht.be .
Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
Houd er alstublieft rekening mee dat jouw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; Praktijk de veerkracht kan niet uitsluiten dat jouw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

Recht op verzet en klachten

Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming ten allen tijde – geheel of gedeeltelijk – intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden naar info@blog.praktijkdeveerkracht.be.

Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan info@blog.praktijkdeveerkracht.be.
Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.
Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacy commissie ( https://www.privacycommission.be)

Zijn uw gegevens veilig bij ons ?

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen. Wij zullen je dan geen (verdere) informatie sturen. In de e-mails die wij je sturen via e-mail service, alsmede in overige door ons gestuurde informatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als je hiervan gebruikmaakt, zul je dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kun je zich niet afmelden.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kun je contact opnemen via e-mail aan info@blog.praktijkdeveerkracht.be
Adres: Praktijk de veerkracht
Mulk 135
3930 Hamont- Achel

Praktijk de Veerkracht